Kerkenraadsvergadering 2 juni 2020

 1.  Appèl nominaal
  Afwezig: Anneke van der Keur, Dineke v.d. Wetering en Evert Jan Kasteel. 
 2. Opening door Egbert Dijkgraaf
  Egbert bespreekt met ons een nieuw woord dat tegenwoordig vaak in de kranten staat: ‘huidhongerWe hebben behoefte aan een hand, omhelzing of een aanraking in deze periode. Zo bestaat er vast ook zielhongerEen heel diep en intens verlangen naar iets. Een verlangen vol van liefde naar je partner of naar God. Egbert denkt hierbij aan Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U(Ziel)honger om bij God te zijn. Misschien is Pinksteren wel het feest om te vieren dat God dicht bij ons is. Dat wij Zijn tempel mogen zijn. Egbert leest met ons een stukje uit het Oude Testament over de Geest die met spektakel komt uit Numeri 11.Wat toen gebeurde kan vandaag de dag net zo goed gebeuren.  Daarna gaat Egbert ons voor in gebed.

 3. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld.
 4. Mededelingen Moderamen
  • Vieringen
   • Overstapdienst
    Sjoerd Muller heeft contact gehad met Edwin v.d. Vosse. Zes kinderen maken de overstap naar de middelbare school.Voorstel is de dienst op 5 juli (of 12 juli) 2020 te vieren. Voorkeur heeft 5 juli 2020. Sjoerd gaat voor.Hij regelt dat de ouders worden uitgenodigd om dit samen met hun kinderen in de kerk te vierenMirjam Bakker vraagt de viering op de kinderen toe te spitsen. Actie Sjoerd 
   • Avondmaal
    Op 14 juni 2020 is de (online)viering van het HAIedereen die dit wil, kan thuis meevieren. De aanwezigen in de kerkdienst worden aan de tafel uitgenodigd. Dit zijn hooguit 10 mensen. Sjoerd Muller deelt het brood en de wijn uit op een coronaproof manier. Hij heeft een stukje in kerkblad Antenne gezet om de gemeenteleden voor te bereiden. Op 13 juni 2020 in de avond vindt de voorbereiding plaats. Misschien is het verstandig ookkort voor de dienst in de Regenboog app hierover nog iets te postenDit stemmen Egbert Dijkgraaf en Sjoerd met elkaar af. Actie Egbert en Sjoerd
   • Zondagavonddiensten
    Er is ruggenspraak geweest met de commissie bijzondere diensten. Tot 1 september 2020 staan geen avonddiensten geplandSjoerd Muller oppert om online diensten aan te bieden. Misschien is het een idee hierover in overleg te gaan met de GHK? Gedacht kan worden aan uitzenden vanaf een andere plek dan de kerk. Nu bestaat hiervoor de mogelijkheid. Actie Egbert en Sjoerd 
  • Verzoek tot overschrijving naar andere gemeente
   Bert Bakker van het kerkelijk bureau stuurt een welkomstbrief aan nieuwe gemeenteledenEen voorbeeld van de geupdate versie ontving de kerkenraad voorafgaand aan deze vergadering. In deze brief kan de RBK het nieuwe gemeentelid informeren wie de wijkouderling en wijkpredikant is. Pas na retourontvangst van deze brief schrijft onze kerk nieuwe gemeenteleden in. We vragen in deze brief mensen ook het telefoonnummer en/of e-mail adres door te geven voor het blauwe boekje. Als mensen dit niet willen, dan hoeft dit nietGeopperd wordt om deze brief naar alle bestaande gemeenteleden te sturen. Dit is geen goed idee. De kerkenraad bespreekt de mogelijkheid van een pastorale brief. Met daarin een vraag om een telefoonnummer en/of e-mail adres. Zeker in deze coronatijd is het prettig om gemeenteleden te kunnen bereiken. Op het pastoraal overleg van 15 juni 2020 kan dit verder worden besproken.

  • Protocol 30 – 100 bezoekers
   Ondertussen is een (concept) protocol opgesteld. Henk Wim Potappel benadrukt dat in het protocol een taak bij de wijkouderlingen ligt. Ook moet er een coördinator gekozen worden. Pas nadat dit geregeld is, kan de kerkenraad het protocol vaststellen. Op 15 juni 2020 tijdens het pastoraal beraad worden het protocol en/of alternatieven besproken. De RBK wil het stapsgewijs aanpakken. Genoemd wordt dat misschien andere kerken tips hebben.  

   Het is belangrijk dat de RBK in het bezit is van een protocol op basis waarvan we een kerkdienst met meerdere mensen kunnen organiseren. Henk Wim noemt als voorbeeld: Stel dat er een begrafenisdienst is en de familie vraagt om een groot aantal bezoekers uit te nodigenDan moet hiervoor iets ‘klaar liggen’. De overstapdienst van 5 juli 2020 gebruiken we als try out. In die dienst volgen we het (concept)protocol. Mensen moeten zich inschrijven als ze de kerkdienst willen bezoekenMisschien inschrijving via de website mogelijk maken?

  • Uitje Kerkenraad
   Ineke Posthouwer bereidt dit uitje voor samen met Johan v.d. Vosse. Zij komen met een voorstel. De datum is nog niet bekendWaarschijnlijk begin september.

  • Frequentie Kerkenraad
   De volgende kerkenraadsvergaderingen staan gepland op 23 juni en 14 juli 2020Daarna begint het vakantieseizoen. Het moderamen is de donderdag hieraan voorafgaand.

 5. Uit de Beraadsgroepen 
  • Pastoraat
   • Sjoerd MullerSjoerd heeft het 1,5 meter pastoraat opgepakt. Hij gaat langs bij mensen die dat willen. Hij vraagt zich af wat het pastoraat per telefoon met mensen heeft gedaanVerder noemt hij dat de geloofsbeleving van kerken op de kop staatTot slot noemt hij dat het pastorale overleg op 15 juni 2020 staat gepland. Dit wordt in de kerkzaal gehouden.

   • Henk van Essen kwam een gemeentelid tegen. Hij gaat bij haar langs om een laptop in orde te maken voor de online diensten.

   • Ineke PosthouwerIneke belt veel met gemeenteleden.

   • Egbert DijkgraafEgbert en Carla vroegen zich af: Wat kunnen we doen om momenten van ontmoeting te hebben met elkaar? Zij stellen voor bij hen thuis met de sectie een ontmoetingsmoment te houden. De anderhalve avond. Een anderhalf uur durende ontmoeting met koffie/thee en afsluitend een overdenking. De bijeenkomst bij Carla en Egbert ziet de kerkenraad als een pilot. Juist deze periode is geschikt om te experimenteren met nieuwe vormen en nieuwe aanpakken van samenzijn. Misschien dat daarna andere secties ook iets dergelijks kunnen organiseren.

   • Mirjam Bakker: Mirjam sprak met Edwin v.d. Vosse om iets te organiseren voor de jongeren. Sjoerd Muller stelt voor de activiteiten met de jeugd en de tieners weer op te starten. Johan v.d. Vosse noemt de tienerdiensten in de GHK. De kinderen vinden het leuk om elkaar weer te zien. Noodzaak is om dit snel te organiseren. Sjoerd Muller gaat met de kinderdienst/basiscatechese leiding overleggen. Voorstel is om de clubmiddag in de vakantie door laten gaan. Actie Sjoerd

  • Diaconaat
   Mirjam BakkerMirjam noemt dat niemand op haar wervings’filmpje heeft gereageerd. Is het een idee hierop nog een keer terug te komen in de kerkdienstZe noemt dat de diaconie steeds minder zichtbaar is in de RBK. Ook vindt ze haar rol niet duidelijk.  

   Met elkaar bespreken we: Welke rol heeft de diaconie in de droom? Hierin staat geformuleerd dat we voor ons zien dat we met elkaar het diaconaat doen. Moeten we elkaar dan ook niet meer aanspreken op onze diaconale taak? Hoofdtaak zou kunnen zijn het mensen bewust maken dat iedereen een diaconale verantwoordelijkheid heeft. De app is hiervoor onder andere een goed werkend instrument. Voorstel is dat onze diaconie gaat brainstormen met de diaconie van de GK. Frisse input is welkom. Mirjam spreekt hierover eerst met Evert Jan Kasteel. Daarna geeft ze terugkoppeling aan Egbert Dijkgraaf. Ook Sjoerd Muller denkt hier graag over mee. Actie Mirjam 

    

  • College van Kerkrentmeesters
   Henk Wim Potappel: Vrijdag 30 april 2020 hebben 2 gezinnen het pand aan de Beekstraat bezichtigdHenk Wim heeft nogHenk Wim PotappelHenk Wim heeft de presentatie over verbouwing gebouw Antenne rondgestuurd. Als je hierover opmerkingen hebt, stuur die dan per mail aan Henk Wim 

   Jan Olaf Tjabringa neemt het voortouw om vertegenwoordigers van de jeugdgroepen bij elkaar te roepen. Dan kan het laatste deel ook ingevuld worden. Gedacht wordt aan 1 ruimte voor basisschoolleeftijd en 1 voor middelbare schoolleeftijd.

  • Jeugdwerk
   Dit onderwerp is al voldoende besproken. 
    
 6. Van de predikanten
  • Ds. V.d. Wetering  
   • Niet aanwezig
  • Ds. Muller
   • Geen opmerkingen
 7. Post
  • Rouwkaart van gemeentelid 

  De kerkenraad heeft een rouwkaart ontvangen. Cobie Koopman vraagt of de kerkenraad dan een kaart terugstuurt? Nee dat hoeft niet. Laten we even nakijken of de kaart naar het kerkelijk bureau is gestuurd. Zodat de persoon uit de whatsapp groep wordt gehaald etc. 

   

 8. Notulen van 19 mei 2020
  De notulen worden goedgekeurd. 
 9. Rondvraag en terugkoppeling
  • Ineke Posthouwer: Ineke noemt dat ze de preek van Dineke v.d. Wetering van afgelopen Pinksterzondag geweldig vond. Meerdere kerkenraadsleden sluiten zich hierbij aan.  
  • Mirjam Bakker: Mirjam noemt dat zij een (spam)mail ontving van 11 bladzijden. Ze heeft hierop gereageerdMeerdere kerkenraadsleden ontvingen deze mail.
 10. Afronding en sluiting
  Paul Heiligenberg gaat ons voor in gebed en sluit de vergadering.  

Egbert Dijkgraaf  – Praeses
Anne-Marie Windhorst  – Notulist