Waar ken jij de diaconie van? Van het collecteren? Van het avondmaal?

Er is meer. Om er enkele te noemen: de diaconie ondersteunt tijdens Kerst en Pasen de organisatie van activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten aan een fraai gedekte tafel. De Kerstboodschappentas-actie is een ander initiatief waarin de diaconie met de inzet van veel gemeenteleden de Voedselbank ondersteunde. De diaconie biedt ook tijdelijke praktische individuele hulp aan mensen die dat nodig hebben.

We werken samen met andere kerken om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen worden bereikt. Zo gaan we aan de slag met een gezamenlijke aanpak voor actuele onderwerpen. Verder zijn we in gesprek met de gemeente Epe, Koppel/SWOE en andere organisaties over de manieren waarop we met elkaar aandacht kunnen besteden aan belangrijke thema’s, zoals armoede en vluchtelingen.

Omzien naar elkaar is echter niet de exclusieve taak voor de diaconie, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Deel je ideeën!

Vacature

Natuurlijk wil je meedoen. Welnu, dat kan! Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan wilt besteden en je bent nooit te jong of te oud. Neem contact op en ontdek wat jij kunt doen. diaconie@regenboogkerk.nl

ANBI status

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconale Beraadsgroep Regenboogkerk Epe
RSIN/Fiscaal nummer: 824121144
Website adres: www.regenboogkerk.nl
E-mail: diaconie@regenboogkerk.nl
Adres: Dr. van Voorthuysenstraat 6
8162 HA Epe
Postadres: Beekstraat 33
8162 HA Epe

 

De diaconale beraadsgroep maakt onderdeel uit van de Gereformeerde Kerk te Epe, Regenboogkerk. Dit is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Epe en daarmee ook voor de diaconale beraadsgroep, als zelfstandig orgaan.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de beraadsgroep wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuursvergaderingen vinden plaats in aanvulling met een zestal diaconaal medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het volgen en uitvoeren van het beleidsplan en het inzamelen en beheren van de financiële middelen.

C. Doelstelling/visie
Als diaconie willen we de gemeente ondersteunen bij het fungeren als  ‘helper voor degenen die geen helper hebben’. We willen dienstbaar zijn aan de samenleving, zoals verwoord in het beleidsplan van de Regenboogkerk. Geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus proberen ook wij steeds opnieuw dienstbaar aan onze naasten, zowel binnen als buiten onze kerk.

D. Beleidsplan.
Bovengenoemde doelstelling/visie is nader uitgewerkt in het Werkplan van de Diaconale Beraadsgroep 2014-2018.

E. Beloningsbeleid.
De diaconale beraadsgroep kent geen beloningsbeleid. Zowel de 3 bestuursleden als de zes diaconaal medewerkers voeren hun taak onbezoldigd uit. Alleen werkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Elk jaar stelt de diaconale beraadsgroep dat ook een jaarverslag en jaarrekening op.

ANBI Diaconie 2024

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de diaconie vertoont een grote mate van continuïteit. Voor de komende jaren wordt wel een groei verwacht in de bestedingen voor stille armoede/hulp. Een veranderende samenleving en zorgstelsel liggen daaraan ten grondslag.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconale Beraadsgroep Regenboogkerk Epe
RSIN/Fiscaal nummer: 824121144
Website adres: www.regenboogkerk.nl
E-mail: diaconie@regenboogkerk.nl
Adres: Dr. van Voorthuysenstraat 6
8162 HA Epe
Postadres: Beekstraat 33
8162 HA Epe

 

De diaconale beraadsgroep maakt onderdeel uit van de Gereformeerde Kerk te Epe, Regenboogkerk. Dit is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Epe en daarmee ook voor de diaconale beraadsgroep, als zelfstandig orgaan.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de beraadsgroep wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuursvergaderingen vinden plaats in aanvulling met een zestal diaconaal medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor het volgen en uitvoeren van het beleidsplan en het inzamelen en beheren van de financiële middelen.

C. Doelstelling/visie
Als diaconie willen we de gemeente ondersteunen bij het fungeren als  ‘helper voor degenen die geen helper hebben’. We willen dienstbaar zijn aan de samenleving, zoals verwoord in het beleidsplan van de Regenboogkerk. Geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus proberen ook wij steeds opnieuw dienstbaar aan onze naasten, zowel binnen als buiten onze kerk.

D. Beleidsplan.
Bovengenoemde doelstelling/visie is nader uitgewerkt in het Werkplan van de Diaconale Beraadsgroep 2014-2018.

E. Beloningsbeleid.
De diaconale beraadsgroep kent geen beloningsbeleid. Zowel de 3 bestuursleden als de zes diaconaal medewerkers voeren hun taak onbezoldigd uit. Alleen werkelijk gemaakte onkosten, zoals reiskosten, kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Elk jaar stelt de diaconale beraadsgroep dat ook een jaarverslag en jaarrekening op.
ANBI diaconie 2023

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de diaconie vertoont een grote mate van continuïteit. Voor de komende jaren wordt wel een groei verwacht in de bestedingen voor stille armoede/hulp. Een veranderende samenleving en zorgstelsel liggen daaraan ten grondslag.