1. Appèl nominaal

  Afwezig: Henk van Essen.

  1. Opening door Wiepk de Jong 

  Wiepk leest met ons een stukje uit Kolossenzen 3 vers 12 tot en met 17. Verdraag en vergeef elkaar. Laat je leiden door de liefde. Wees dankbaar en laat je hart vol zijn van Christus’ woord. Wat je ook zegt en doet, doe het in de naam van de Heere Jezus.

  Nederigheid is een begrip dat je niet meer zo vaak hoort. Mensen zijn vol van zichzelf. Wie nederig is, denkt klein van zichzelf en groot van God. Het is een keuze om de minste te durven zijn.

  Wat je ook zegt of doet, doe het in de naam van Jezus. Laten we bij alles wat we doen het van God verwachten. Zonder God kunnen wij niets doen.

  Daarna gaat Wiepk ons voor in gebed.

  1. Afscheid Nienke Paulusma 

  We nemen afscheid van Nienke als jeugdouderling. Egbert Dijkgraaf bedankt haar voor haar trouwe inzet. Ze was betrokken en gaf het geloof door aan de grote groep van kleine kinderen in de RBK. Egbert noemt haar bijdragen aan Kind op Schoot, catechese en de vele andere bezigheden met de kinderen in de RBK. Nienke ontvangt een boekje als dank.

  Nienke deelt mee ‘iets meer in de schaduw’ nog wat activiteiten op te blijven pakken.

  1. Voorstelronde

  Iedereen stelt zich kort aan elkaar voor.

  1. Vaststelling agenda

  De agenda wordt vastgesteld.

  1. Mededelingen moderamen

  Gemeenteberaad 20 november 2019

  Deze avond gaat over voortgaande bezinning op homofiele levensverbintenissen.

  De kerkenraad bespreekt met elkaar waarom dit proces is gestart. De reden is dat de RBK adequaat kan reageren als er een vraag komt.

  Op woensdag 20 november 2019 krijgen de kerkleden de gelegenheid hun overtuiging mondeling te delen. Kerkleden die niet aanwezig willen of kunnen zijn die avond mogen schriftelijk hun mening te geven. In het volgende kerkblad Antenne schenken we hier aandacht aan. We nemen een mailadres op waarnaar gemaild kan worden. Een brief schrijven mag natuurlijk ook. Tot slot bestaat de mogelijkheid de sectieouderling te bellen. De kerkenraad wil een inventarisatie van zo veel mogelijk meningen die binnen onze kerk leven.

  Op het Gemeenteberaad van 20 november 2019 nemen we geen besluiten, maar luisteren we naar elkaar. Voorstel is een neutrale gespreksleider uit te nodigen. Misschien een idee een gespreksleider via de PKN te vragen?

  Na afloop van de inventarisatie bezint de kerkenraad zich op een volgende stap.

  Jaargesprekken met ambtsdragers

  De kerkenraad heeft het besluit genomen jaargesprekken te gaan voeren. Gestart wordt met gesprekken met de twee predikanten in het 4e kwartaal van 2019. Mirjam Bakker en Egbert Dijkgraaf voeren deze gesprekken. We doen eerst ervaring op met de gesprekken met de dominees. Daarna volgens misschien gesprekken met andere ambtsdragers.  Egbert Dijkgraaf stuurt alle kerkleden informatie over jaargesprekken toe. Actie Egbert

  Evaluatie wijze van vieren avondmaal

  De kerkenraad memoreert waarom we voor een andere vorm van HA vieren, hebben gekozen. Reden was dat het aantal kerkgangers bij avondmaal minder is dan bij de gewone kerkdienst. Bijkomende reden was dat men de oude vorm wat statisch vond.

  Van de kerkleden krijgen we verschillende reacties terug.

  Van: Rommelig. Doorgeven van twee bekers is verwarrend. Het is niet fijn om in de banken te moeten zitten in plaats van op de stoelen aan het begin van de dienst. Rijen zijn heel lang tijdens avondmaal. Niet hygiënisch. Mensen die niet aan het avondmaal gaan, voelen zich eenzaam. Mensen die slecht ter been zijn, vinden het onprettig. Meer bezig met de vorm dan met de inhoud. Mensen moeten op een andere plek in de kerk zitten, waar ze het niet goed kunnen horen.

  Tot: Meer terug naar de beleving van het sacrament. Een actieve component is prettig. Meer betrokkenheid. Met z’n allen aan tafel.

  Hoe nu verder? Mirjam Bakker, Evert-Jan Kasteel en Jan Logtenberg komen met een aanbeveling. De volgende kerkenraadsvergadering volgt een besluit.

  Actie: Mirjam en Evert-Jan

  1. Uit de Beraadsgroepen
  • Pastoraat

  Marry van Hartskamp: Alle activiteiten zijn weer opgestart. Binnenkort volgt een vergadering.

  • Diaconaat

  Evert Jan Kasteel: Evert Jan, Mirjam Bakker en Jan Logtenberg hebben met de GHK diakenen gesproken over een gezamenlijk project.

  • College van Kerkrentmeesters

  Update van implementatie facilitaire gedeelte droom

  Henk Wim Potappel geeft een update van het facilitaire gedeelte van de droom.

  ICT training

  Gerrit Proper heeft aangegeven dat hij veel werk aan ICT begeleiding kwijt is. Hij komt daarom de volgende vergadering aan de kerkenraad klassikaal uitleg geven.

  We hebben een nieuwe webmaster

  Marleen Bastiaannet is de nieuwe webmaster. Marieke Potappel blijft op de achtergrond standby.

  • Jeugdwerk

  Behandelen we deze vergadering niet.

  • Missionair werk

  Anneke van der Keur: Anneke vertelt dat Gerard van Kamp de financiën niet meer doet voor het missionaire werk. Gerard heeft wel beloofd nog mee te denken en ideeën aan te dragen. De evangelisatiecommissie bestaat nu alleen uit Anneke.

  Anneke maakt een begroting met acties erop. Deze informatie stuurt zij per mail aan Henk Wim Potappel. Actie Anneke

  De kerkenraad weet niet wat zich allemaal afspeelt op het gebied van missionair werk. Het is goed om gezamenlijk met andere kerken iets in gang te zetten. Bij een aantal activiteiten zijn Egbert Dijkgraaf en Sjoerd Muller betrokken. Duidelijkheid en goed beheer van het budget zijn belangrijk.

  Anneke zal samen met Egbert de plannen presenteren.  Actie Anneke en Egbert

  Voorstel is om op de volgende kerkenraadsvergadering missionaire acties hoog op de agenda te zetten. Actie Cobie Koopman

   

  1. Van de predikanten

  Ds. v.d. Wetering:

  • Zondag 27 oktober 2019 staat een presentatie van de bijbelweek op de beamer.
  • Zondag 3 november 2019 is een doopdienst.
  • Zondag 10 november 2019 is er ‘kerk en school’. Dit keer met de Norelschool.
  • Dineke heeft gesproken met een kerklid die zich als volwassene wil laten dopen. Ze heeft haar beloofd dat ze op persoonlijke titel iets in kerkblad Antenne mag zetten.

  Ds. Muller:

  • Bijbels dictee gaat niet door. Er waren te weinig aanmeldingen.
  • Een kerk in Welsum heeft een gesprek met Sjoerd aangevraagd. Beroepingswerk.
  • Sjoerd heeft met Jaroah Haumahu (voorganger Zeven Drie kerk) om de tafel gezeten over verdiepende avonden. Eerste thema is genade. Alle generaties zijn uitgenodigd. Dieper gaat het heten. De avonden staan 4 weken achter elkaar gepland op de vrijdagavond, anderhalf uur. Eerste avond staat gepland op 22 november 2019.
  • Sjoerd heeft een overleg gehad met de Grote Kerk, Katholieke Kerk, Jeugd met een Opdracht en Zeven Drie gemeente op 14 oktober 2019. Ze spraken af op zaterdag

  9 mei 2019 een voetbaltoernooi te houden bij Jeugd met een Opdracht.

  • Sjoerd wil gelegenheid bieden voor nabespreking. Zijn voorstel is op de beamer de dia te vertonen: “Wilt u voor iemand of uzelf laten bidden, wilt u ergens over spreken? Er staan mensen voor u klaar om met u te spreken”. Dit voorstel gaan we volgende vergadering bespreken. Op de agenda zetten.

  Actie Cobie Koopman

  • Sjoerd komt met het idee dat je als gemeentelid een bloemetje kunt aanvragen voor iemand bij jou in de straat. Iemand die zelf geen lid is van de kerk. Dit opent gesprekken. Misschien 1 keer per maand een groot boeket wat gedeeld kan worden? Dit komt op de agenda van het moderamen.

   

  1. Ingekomen en uitgaande post 

  Cobie Koopman overhandigt Dineke v.d. Wetering de post van de consideraties.

  1. Notulen van 17 september 2019

  De notulen zijn goedgekeurd.

   

  1. Rondvraag en terugkoppeling
  • Ineke Posthouwer: Ineke vraagt of de beameraar in de aankondiging of op een dia moet genoemd. Besloten wordt dat alleen de predikant en de organist worden genoemd.

  Ineke brengt verder de Christelijke meditatie in de Grote Kerk onder de aandacht.

  • Anne-Marie Windhorst: Notulen op de website. Anne-Marie stuurt de notulen door aan Henk Wim Potappel en Egbert Dijkgraaf. Zij controleren of de notulen van

  17 september 2019 op de website kunnen geplaatst.

  • Mirjam Bakker: de scriba heeft een brief ontvangen over de viering van het HA. Ze vraagt of Cobie Koopman even kort een briefje aan deze kerkleden wil sturen over de stand van zaken tot nu toe. Actie Cobie
  • Marry van Hartskamp: De lief en leedpot is helemaal leeg. Ze vraagt de kerkenraadsleden volgende keer € 5 mee te nemen. Actie allen

   

  1. Afronding en sluiting met gebed

  Dineke eindigt met ons met gebed.

   

 1. Praeses                                                                 Notulist
  Egbert Dijkgraaf                                                  Anne-Marie Windhorst

 2. < Terug naar overzicht