Kerkenraadsvergadering 5 mei 2020

Deze vergadering vindt plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis. 

 1.  Appèl nominaal
  Afwezig: Dineke v.d. Wetering, Wiepk de Jong en Anneke van der Keur.

 2. Openingdoor Mirjam Bakker
  Op deze Bevrijdingsdag leest Mirjam een gedicht voorDit gedicht heeft haar jongste dochter gemaakt. De titel is: Vrijheid. De kerkenraad spreekt de waardering uit dat jonge mensen zo betrokken zijn bij dit onderwerp. Fijn dat Mirjam dit gedicht van haar dochter met ons wilde delen.

 3. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld.

 4. Mededelingen Moderamen
  • Vieringen
   • Vaste liturgie voor online kerkdienst 
    Een paar weken geleden heeft het moderamen de liturgie voor de online kerkdiensten besproken en vastgesteldDe liturgie bevat wat minder liederen dan de gewone kerkdienst. Henk Wim Potappel mist een begin en eind’ van de dienst. Hij noemt het begroeten van de dominee aan het begin van de dienst. En het na de zegen met elkaar de kerkzaal uitlopen. Hij stelt voor in de liturgie te benoemenouderling groet dominee en ouderling loopt achter dominee de kerkzaal uit

    Sjoerd Muller oppert het idee de dienst te openen met een startscherm met praktische informatie. Waarop staat wie de voorganger is en wie de organist. 

    Paul Heiligenberg maakt een opmerking over de zangondersteuningDe kerkenraad komt tot de conclusie dat een zangduo een goed idee lijkt

    Evert Jan Kasteel vraagt waarom de mededelingen van de kerkenraad in het begin van de dienst zijn geplaatstOok Henk van Essen vindt het verstandiger de mededelingen na de preek te doen, omdat we dan aandacht aan de collectes kunnen geven. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

   • Evaluatie eerste online uitgezonden uitvaartdienst in coronatijd
    Achteraf zijn we van mening dat de afstand tussen de stoelen (te) klein wasDe tussenruimte was geen 1,5 meter. De RBK is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RIVM richtlijnen. De kerkenraad besluit dat de ouderling van dienst met de begrafenisleider het verloop/het protocol voorafgaand aan de dienst bespreekt. Zodat bijvoorbeeld de koster niet in een moeilijke positie komt. Ook moet de ouderling het protocol vooraf bespreken met de familie en nabestaanden, zodat zij zijn voorbereidIn de voorbereiding speelt ook de predikant een rol. Henk Wim Potappel deelt deze informatie met de kosterActie Henk Wim 

    Op dit moment heeft de RBK nog geen protocol voor begrafenisdiensten in coronatijdEgbert Dijkgraaf maakt een opzet. Actie: Egbert

   • Kindermoment
    Voor sommige gemeenteleden leidt het kindermoment tijdens de online kerkdienst af. Na onderling beraad besluit de kerkenraad het kindermoment te laten zoals het is. Het is waardevol dat de kinderen worden betrokken bij de vieringen.

 5. Uit de Beraadsgroepen 
  • Pastoraat
   Sjoerd Muller: Sjoerd meldt dat ons oudste gemeentelid is overleden. 

   Willemien van der LeiWillemien benadrukt dat alleenstaanden veel behoefte hebben aan telefonisch contact in deze coronatijd. Deze mensen hebben nu extra aandacht nodig.

   Henk Wim Potappel: Het blijft volgens Henk Wim een gemis dat we niet noemen wat de reden is dat een gemeentelid de bloemen van de kerk krijgtWe gaan dit voortaan wel doen. Als gemeenteleden dit niet willen, dan respecteren we dat 

   Egbert Dijkgraaf: Vorige week zijn in het moderamen de vragen besproken: Is ons pastoraat compleet? Hebben we alles en iedereen in beeld? We merken dat we vooral de ouderen in beeld hebben. Hoe zit het met de andere doelgroepen: tieners, jonge gezinnen etc.? In ons Beleidsplan (onze droom) noemen we dat we als RBK willen verbinden. Daar ligt voor ons een opdracht. Ondanks de coronatijd stelt het moderamen voor dat de ouderlingen een avond gaan beleggen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Gedacht wordt aan bij elkaar komen met inachtneming van 1,5 meter afstand in de kerkzaal. Dit geniet de voorkeur boven een video-overleg. Voor diegenen die niet aanwezig willen zijn, kan alsnog een videoverbinding gemaakt. Sjoerd Muller vraagt zich af of het gesprek niet breder getrokken moet worden dan alleen met de pastoraal ouderlingen. Ook gewone gemeenteleden kunnen iets betekenen. Marry Hartskamp verwijst naar het Ouderlingenblad van mei 2020, bladzijde 28. Verder verwijst Mirjam Bakker naar de informatiebrief van de PKN die Cobie Koopman 28 april 2020 toezond. Hierin stond een artikel: “Hoe organiseer je het pastoraat als je weinig pastorale ouderlingen hebt?” 

   Binnen een maand stuurt Sjoerd Muller een vergaderverzoek. Actie Sjoerd 

  • Diaconaat
   Mirjam Bakker: Mirjam gaat het digitaal HA vieren oppakken met de dominees. 

   Evert Jan Kasteel: Evert Jan noemt een praktische tip die hij van een gemeentelid ontving over collecteren tijdens de online dienstHet idee is dat de ouderling van dienst bij de mededelingen verwijst naar een link op de website van de RBK. Gemeenteleden kunnen een bijdrage doen via een tikkie.

  • College van Kerkrentmeesters
   Henk Wim Potappel: Vrijdag 30 april 2020 hebben 2 gezinnen het pand aan de Beekstraat bezichtigdHenk Wim heeft nog geen terugkoppeling ontvangen.

   Verder is Henk Wim nog steeds bezig met verbetering van de kwaliteit van kerk tv. 

   Henk van Essen: Henk haakt hierop in. Vier punten moeten aangepakt. O.a. het geluid: 

   1. Koppeling tussen lijnversterker enstreamer
   2. Koppeling audiomixer en lijnversterker. 
   3. Er is behoefte aan nieuwe luidsprekers. Vooral wanneer een band speelt of twee mensen zingen. 
   4. Beeldkerk tv. Er is numaar 1 webcam die kan draaien. Het is belangrijk dat er op korte termijn een tweede webcam in gebruik wordt genomen. 

    Punt 1 is opgelost. Voor punt 2 is contact opgenomen met leverancier. Henk hoopt dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Daarna wordt een protocol opgesteld waarin staat hoe om te gaan met geluid (is iets anders dan muziek), beeld en alles wat we uitzenden én wie wat doet. De kennis hierover is nu helaas onvoldoende verdeeld. Punt 3 is op dit moment niet belangrijk. Punt 4: de manier waarop de camera wordt aangestuurd zal sterk verbeteren per 4 juni 2020. Tot slot is uitbreiding van het beamerteam belangrijk. We hebben 2 a 3 mensen nodig per dienst

  • Jeugdwerk
   Ineke Posthouwer: Ozondag 17 mei 2020 wordt weer een Kerk op Schoot gehouden. Nienke Paulusma en Sita de Winter zijn al druk met de voorbereidingen.

 6. Van de predikanten
  Ds. Muller:  Geen zaken te melden.

 7. Post
  Gerard van Kamp heeft akkoord gekregen voor de zendingsdienst op een zondag in novemberDe exacte datum volgt. Dineke v.d. Wetering leidt de dienst.

 8. Notulen van 21 april 2020
  De notulen worden goedgekeurd.

 9. Rondvraag en terugkoppeling
  Mirjam Bakker: Mirjam noemt dat ze het jammer vindt als de kerkenraad weer op de oude wijze gemeenteleden gaat vragen voor de diaconie. Haar voorstel is om een promotiefilmpje te maken dat getoond kan worden in de online kerkdienst. Mirjam overlegt dit met Jan Logtenberg

  Verder benadrukt Mirjam nog een keer het artikel in de informatiebrief van de PKN die Cobie Koopman 28 april 2020 toezondHoe organiseer je het pastoraat als je weinig pastorale ouderlingen hebt?” 

  Cobie Koopman: Cobie noemt dat win het volgende seizoen nog een aantal vacatures in de kerkenraad moeten vervullen. Ineke Posthouwer zegt dat zij veel mensen heeft benaderd. Iedereen heeft zijn redenen om het niet te doen

  Sjoerd Muller: Dineke heeft gevraagd of de kerkenraad nog steeds 2 keer in de maand moet vergaderenDe meerderheid van de kerkenraad vindt van wel. We hebben dit recent afgesproken en blijven dit voorlopig doen.

 10. Afronding en sluiting
  Egbert Dijkgraaf gaat ons voor in gebed en sluit de vergadering. 

Egbert Dijkgraaf  – Praeses
Anne-Marie Windhorst  – Notulist