Kerkenraadsvergadering 23 juni 2020

 1. Appèl nominaal
  Afwezig: Dineke v.d. Wetering, Marry van Hartskamp en Henk Wim Potappel.
 2. Opening door Wiepk de Jong
  Wiepk leest met ons een aantal teksten uit Efeze. Dit zijn teksten uit de bijbel in gewone taal. De verzen gaan over kracht, hoop en eenheid. Zij vraagt de kerkenraad zich voor te stellen dat het een brief van Paulus aan de christenen in Epe is in plaats van de christenen in Efeze.
  “Ik wens jullie toe dat de Vader en Jezus Christus goed voor jullie zijn. Jullie zijn Gods kinderen samen met alle andere christenen. Jullie zijn de stenen in de muren. De belangrijkste steen in Jezus Christus. God heeft jullie uitgekozen. Denk niet aan jezelf, maar wees vriendelijk en geduldig. Doe je uiterste best door in vrede met elkaar te leven. Jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij geeft leven aan alles en iedereen. De kerk kan alleen groeien als iedereen in liefde samenkomt. We vechten tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. Pak de wapens die God jullie geeft. Spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede. Je geloof beschermt je als een schild.”
  Daarna gaat Wiepk ons voor in gebed.
 3. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld.
 4. Verslag ouderlingenberaad van 15 juni 2020
  Sjoerd Muller doet verslag. Centraal stond deze avond de vraag: Hoe ervaart de ouderling het pastoraat in coronatijd? Veel gaat nu telefonisch, willen we dat doorzetten? In plaats van fysiek langsgaan. Hebben de ouderlingen andere gesprekken? Telefonisch bidden, gebeurt dat? Ook is kort gekeken naar het wel en wee in de wijken. Verder is gesproken over het voorstel van Henk Wim Potappel over de rol van de wijkouderling bij het houden van kerkdiensten in coronatijd. Het lijkt handig op de website iets te maken waar gemeenteleden zich kunnen aanmelden. Tot slot is tijdens het beraad gekeken naar het ‘pastoraat in de toekomst’. Het is lastig om pastoraal ouderlingen te vinden. Verder gaat de RBK met het vertrek van Sjoerd terug van 2 naar 1 predikant. Hoe richten we het pastoraat anders in? Misschien door doelgroepen te maken? Ouderlingen die zich richten op bijvoorbeeld de groep 80+, de groep 50 tot en met 70+. Je kunt dan meer kijken naar de voorkeur van de ouderling. We zien dat een disproportioneel deel van onze gemeente 50+ is. Misschien moeten we kiezen voor een vorm waarbij iemand niet voor 4 jaar wordt aangesteld. Of de taken meer verdelen. Misschien ook taken laten verspringen met het diaconaat. Gesproken is over het pastoraat maken tot iets van ons allemaal. We hopen dat gemeenteleden zich aanmelden. Verder is tijdens het beraad de vraag gesteld: Wat gebeurt in de RBK voor jongeren? En wat voor 30-40 ers? Genoemd werd kringenwerk en vorming en toerusting. Waar hoort dit thuis? Binnenkort volgt een brainstorm “Hoe nu verder” waarin creativiteit en het uitwisselen van ideeën centraal staan. Het lijkt handig om de diaconie hierbij aan te laten schuiven. Uiteindelijk besluit de kerkenraad de brainstorm te houden tijdens de kerkenraadsvergadering van 14 juli 2020.
 5. Verslag ontmoetingsavonden
  De eerste bijeenkomst was een mooie avond. Er waren maximaal 15 mensen. De avond startte met koffie en iets lekkers. Sjoerd heeft daarna een overdenking gedaan. Vervolgens ging de groep uiteen in gespreksgroepjes en daarna is avondmaal gevierd met elkaar. Bij de indeling is niet naar leeftijd gekeken. Voor de tweede avond op 1 juli 2020 zijn er 16 mensen uitgenodigd. Er volgt een derde avond 2 weken later. De avonden vinden plaats bij Egbert Dijkgraaf.

  Deze avonden zijn in het moderamen besproken. Er rijzen 3 vragen
  1. Willen we in de zomer als het buiten kan meer ontmoetingsavonden organiseren?
  2. Willen we als RBK kleinschalige bijeenkomsten vieren met een avondmaal?
  3. Mag bij deze kleinschalige avonden een ouderling het avondmaal bedienen? Dan ontlasten we de predikanten.

  De kerkenraad is van mening dat het goed is voor de gemeente om elkaar te blijven vasthouden. Van de eerste avond is een draaiboek gemaakt. Als andere ouderlingen ook avonden willen organiseren dan is dat mogelijk. Er is groen licht hiervoor.

  Voor het avondmaal vieren met een ouderling en zonder dominee is toestemming nodig van de PKN. Dit kan aangevraagd. Met elkaar bespreken de kerkenraadsleden hun gevoelens hierbij. Voorstel is om dit nog niet te doen. Dus alleen bij beschikbaarheid van de predikanten wordt het avondmaal op ontmoetingsavonden gevierd.

 6. Mededelingen Moderamen
  • Vieringen
   • Overstapdienst
    Op 5 juli 2020 is de overstapdienst. Edwin v.d. Vosse werkt hier aan mee.
   • Beamerteam
    De nieuwe apparatuur werkt goed. Ineke Posthouwer merkt op dat het geluid niet helemaal synchroon loopt met het beeld. Dit hebben een aantal andere kerkenraadsleden ook opgemerkt.
   • Commissie Bijzondere Diensten
    Op 1 september 2020 start de CBD weer met de avonddiensten.
  • Penningmeester ZWO
   Er is toestemming gegeven aan Eric van Leeuwen. Hij wordt de nieuwe penningmeester.
  • Geloofsgemeenschap 7/3
   De Geloofsgemeenschap heeft gevraagd eenmalig gebruik te maken van onze kerkzaal. Hierover is overleg geweest met de kerkrentmeesters. Er zijn goede afspraken gemaakt. Op zondagmiddag 12 juli 2020 vindt de bijeenkomst plaats. Toestemming is voorlopig alleen voor 12 juli 2020 gegeven. Als het verzoek vaker komt, neemt de kerkenraad opnieuw een besluit.
 7. Uit de Beraadsgroepen
  • Pastoraat
   Sjoerd Muller: Volgens Sjoerd gaat alles goed. Johan v.d. Vosse vult aan dat een gemeentelid is overleden. In de familie is een dominee die de uitvaart gaat leiden. Zondag 28 juni 2020 kondigt Henk van Essen het overlijden af. Johan maakt een kort in memoriam. Hij overlegt met de kinderen voor een korte schets. Daarna wordt de tekst ook in de Antenne afgedrukt. Actie Johan

   Cobie Koopman: een oud-lid van onze kerk is ernstig ziek en gaat sterven. Hij is geen lid meer van onze kerk. Zijn vrouw wel.

  • Diaconaat
   Evert Jan Kasteel: Evert Jan gaat samen met Mirjam Bakker binnenkort met Egbert Dijkgraaf en Sjoerd Muller brainstormen over de nieuwe vorm van Diaconie.
  • College van Kerkrentmeesters
   Henk van Essen: Het feest van Willem Veldkamp is 1 jaar uitgesteld.

   Naast vrienden van de kerk en gastleden bestaan er ook mee-geregistreerden. Dit is iemand die niet bij onze kerk is aangesloten, maar wel geregistreerd is om de pastoraal ouderling inzicht te geven in de gezinssamenstelling. Deze mensen mogen niet in het blauwe boekje opgenomen. Hier volgt een notitie over.

   Verder volgt een notitie over ‘Niet gedoopte leden onder de 18’. Dit is vaak een bewuste keuze.

   Ook zijn er bordjes besteld voor de toegangsdeuren van de kerk. Hierop staat dat tijdens de kerkdienst opnames gemaakt worden. Dit is verplicht. Er is een protocol in de maak waarin staat waar iemand kan zitten die niet in beeld wil verschijnen.

 8. Post
  Mail van Paul van Heiligenberg
  Hierover spreekt de kerkenraad kort.
 9. Notulen van 2 juni 2020
  De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Na dit punt verlaat Sjoerd Muller de vergadering.
 10. Vertrek Sjoerd Muller en de gevolgen ervan
  De kerkenraad stelt voor dat Sjoerd zondagochtend 30 augustus 2020 voor de laatste keer in de RBK preekt.
  Verder denken we eraan in de eerste week van september een afscheid te organiseren.
  Evert Jan Kasteel, Mirjam Bakker en Egbert Dijkgraaf maken hiervoor een afspraak. Datum volgt. Henk van Essen geeft aan hierbij ook graag aanwezig te zijn.
  In de Antenne komt een stukje. Egbert vraagt Carla om advies hierin. Op 14 juli 2020 spreken we hier met de kerkenraad verder over. Actie Egbert
  Daarna volgt een discussie wat het afscheid van Sjoerd betekent voor de RBK.
 11. Rondvraag en terugkoppeling
  Geen punten.
 12. Afronding en sluiting
  Egbert Dijkgraaf gaat ons voor in gebed en sluit de vergadering.

 

Egbert Dijkgraaf  – Praeses
Anne-Marie Windhorst  – Notulist