Kerkenraadsvergadering 21 april 2020

Deze vergadering vond plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis. 

 1.  Appèl nominaal
  Afwezig: Wiepk de Jong en Dineke v.d. Wetering.

 2. Opening door Ineke Posthouwer
  Ineke gaat ons eerst voor in gebed. Daarna leest zij een overdenking. Jozua 1 vers 9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

  Deze tekst doet Ineke denken aan het refrein van een nummer van de Popgroep BLØF: 
  Hou vol hou vast
  Er is altijd nog m’n arm die om je heen past
  En altijd nog m’n schouder die je recht houdt
  Al is het maar voor even

  Ook doet het Ineke denken aan 1 Petrus. Hoe hou je vol als christen in alles wat er nu gebeurt? Hou je geest scherp en wees waakzaam. Doe een beroep op je gezond verstand. Je bestaan is een deel van het grote geheel. Evangelie is het goede nieuws dat er hoop is, belofte en kracht. Uitgetild boven je eigen werkelijkheid en Gods werkelijkheid. Hij gaf ons de Heilige Geest. Heilig betekent apart gezet. Heb ontzag voor onze God. Diegene die zorgt, trouw blijft en lief heeft. Niet met de massa meelopen, maar het verschil maken. Leven waarbij je je laat leiden door de Heilige Geest. God houdt ons zelfs in het donker van de onmacht vast. Door niemand anders ontvangen wij vergeving, rust, moed en kracht. Laten we als christen herkenbaar zijn als de kinderen van die ene Vader. Liefdevol in onze omgang met elkaar. Hou vol, hou vast, de Heilige Geest zal je helpen.

 3. Vaststellen agenda
  De agenda wordt vastgesteld.

 4. Mededelingen Moderamen
  • Vieringen
   Zondag 19 april 2020 keken we naar de eerste live kerkdienstOpgemerkt wordt dat de dienst  dichter bij komt’ als het live is. Meer mensen in beeld is prettig. Ook het kindermoment van Edwin van de Vosse was erg mooi. 
   Een aantal punten waren nog niet optimaal. We bespreken wat ‘beter kan’. 
   Stap voor stap ontdekken we wat het beste werkt om samen een goede dienst te maken

   Zaterdag 25 april 2020 zal tijdens de begrafenis de dienst ook worden opgenomen. Zodat belangstellenden deze rouwdienst kunnen volgen.

  • Besluitvorming homohuwelijk
   De besluitvorming over dit onderwerp ligt nu stil. De kerkenraad wil het besluit nemen als weer traditioneel vergaderd kan worden. Tot 1 september 2020 zijn evenementen nog niet mogelijk. Hieronder vallen kerkdiensten. We weten niet wanneer we weer ‘gewoon’ kunnen vergaderen. Dit houdt in dat een aantal mensen die afscheid zouden nemen van de kerkenraad in het volgende seizoen nog is gevraagd aan te blijvenDe betrokken ambtsdragers Ineke Posthouwer, Marry van Hartskamp en Anne-Marie Windhorst zijn hiertoe bereid. Ze vertrekken na de besluitvorming. Waarschijnlijk in december 2020.

 5. Uit de Beraadsgroepen
  • Pastoraat
   Sjoerd Muller: Het overlijden van gemeenteleden door corona hakt er erg in bij de beide dominees. Verder reilt en zeilt het pastoraat goed door. Sjoerd verzoekt de leden van de kerkenraad opmerkzaam te zijn en signalen aan de dominees door te geven.

  • Diaconaat
   Evert Jan Kasteel: Op 20 april 2020 heeft hij gesproken met Jan Logtenberg en Mirjam Bakker De volgende punten zijn  besproken: 

   • De Diaconie heeft geen hulpverzoeken gekregen. Evert Jan vraagt de kerkenraadsleden alert te blijven en signalen aan hem door te geven.   
   • Het HA digitaal vieren. Wat zou daarin mogelijk zijn? Graag ideeën doorgeven aan Evert Jan. Mirjam vraagt de kerkenraad of met de dominees al iets opgezet mag worden over digitaal vieren van het HADe kerkenraad is hiermee akkoord. Anneke van der Keur verwijst nog naar witte donderdag en de dienst van ds. Versteeg. Daarin werd ook het HA gevierd.  
   • Ook is gesproken over de collectes. Op het beamerscherm wordt om gaven gevraagd. De diaconie monitort wat de inkomsten zijn en of de doelen uitgebreid kunnen worden.  
   • Hoe gaan we als kerk invulling geven aan de anderhalve meter samenleving.Evert Jan heeft contact opgenomen met Goede Herderkerk en de Grote Kerk hierover.  
   • Mirjam vertelt dat zij benaderis door Janneke Rikken, diaken van de Grote Kerk, met vraag of de Regenboogkerk mee wil doen met de Voedselbank actie. Dit geeft kansen om verder met de Sionskerk, Goede Herderkerk en Grote Kerk samen te werken.  
   • Jan Logtenberg heeft aangeboden zich in te willen zetten als tuinman. Als je iemand kent die zijn/haar tuin niet kan onderhouden, dan hoort hij dat graag.

  • College van Kerkrentmeesters
   Geen opmerkingen.
  • Jeugdwerk
   Geen opmerkingen.
 6. Van de predikanten
  • Ds. Muller:  het een interessante periode is als het gaat om vieringen. Hoe doen andere kerken het met vieren, avondmaal en dopen?
 7. Post
  De Regenboogkerk ontving van Gerard van Kamp een brief met de vraag om een zondag in 2020 te besteden aan een zendingsbijeenkomst. Dineke kan op 7 november 2020 voorgaan in deze dienst ‘onder voorbehoud. Cobie Koopman geeft deze datum aan Gerard door. De kerkenraad is hiermee akkoordActie Cobie

 8. Notulen van 7 april2020
  Het verslag van 7 april 2020 is goedgekeurd.

 9. Rondvraag en terugkoppeling
  • Henk Wim Potappel: In het aankomende blad Antenne staat de procedure en start verkoop van het huis aan de Beekstraat. Er komt een vraagprijs en mensen mogen bieden.
  • Henk Wim Potappel: Op 22 april 2020 is een gemeentelid uit huis begraven. Bij de begrafenis mocht een beperkte groep mensen aanwezig zijn. Er is door bekenden een haag gevormd, zodat er toch verbondenheid was bij de familie van de overledenen.

  • Henk van Essen: Henk noemt de wreedheid van het coronavirus. En wat dit voor families (en ook helaas zijn eigen familie) betekent.
  • Paul Heiligenberg: Paul noemt dat hij Zoom een heel stuk prettiger vindt vergaderen dan Teams. Besloten wordt met Teams door te gaan. Hierin komt binnenkort een wijziging in het beeld. Henk Wim voegt toe dat het ook in het kader van AVG meer verantwoord is.

 10. Afronding en sluiting
  Over 14 dagen volgt de volgende vergadering via Teams. Egbert gaat ons voor in gebed en sluit af. 

 

Egbert Dijkgraaf  – Praeses
Anne-Marie Windhorst  – Notulist