Beleidsplan 2019-2024: “De Regenboog Droom”

De identiteit van de gemeente van de Regenboogkerk is eerder verwoord: een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt heeft als basis de bijbel. De kern van dit geloof is dat God, de Vader, zich openbaart in en door zijn Zoon Jezus Christus. In Zijn leven, sterven en opstanding voor ons is het Koninkrijk van God nabij gekomen. Het geloof wordt ons door de Heilige Geest ingegeven; de Geest is het die ons leven vernieuwt en die ons samenbrengt in de gemeente, dat is: het lichaam van Christus.

Haar leden weten zich onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, verenigd in geloof en (kerk)orde. De gemeenteleden proberen aan dit geloof gestalte te geven door een persoonlijke omgang met God in het gebed en het lezen van de bijbel. Ze willen meelevende leden zijn van onze geloofsgemeenschap, willen omzien naar elkaar en anderen en dienstbaar zijn aan de samenleving.

 • We willen een kerk zijn ‘met ruimte’, waar mensen met respect voor elkaar wegen zoeken naar hoe ze geloven, hopen en liefhebben. We willen kerk zijn in een veranderende samenleving, een schuilplaats voor wie het nodig heeft. We willen een plaats bieden om te gedenken en te herdenken, een plaats waar gelachen en gehuild wordt, waar we elkaar ontmoeten en waar we in gesprek gaan met elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
 • We ondernemen activiteiten die gericht zijn op het liefdevol ontmoeten van God, elkaar en anderen. We willen elkaar bemoedigen en ondersteunen en daarvoor onze talenten leren kennen en inzetten. We zijn ervan overtuigd dat we daardoor dichter in de buurt komen bij de levensstijl die God van ons vraagt.
 • We willen ons geloof in woord en daad delen met anderen, binnen en buiten de kring van onze gemeenschap. Iedereen is welkom. Daarom stellen we ons open voor een ieder die op ons pad komt, ongeacht afkomst, geaardheid, overtuiging, inkomen of positie.
 • We zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. We zoeken naar meer samenwerking met de andere christelijke gemeenschappen in Epe, en in het bijzonder met de gemeenten van de Goede Herder Kerk en de Grote Kerk.
 • We hopen nog lang samen te komen in onze huidige centrale locatie, de Regenboogkerk aan de Beekstraat. We erkennen echter dat het ‘in Gods leiding op weg willen zijn’ in de toekomst kan betekenen dat onze samenkomsten op een andere wijze, andere locatie en of met andere christelijke gemeenschappen kunnen plaatsvinden.

Jaarplan 2019-2020: “De Regenboog Troonrede”

Deze droom leidt tot de volgende ‘Troonrede’, het jaarplan met beleidsvoornemens voor het seizoen 2019/2020:

 • Om elkaar te kunnen ontmoeten dienen de bestaande locaties van de gemeente geschikter te worden gemaakt. Ontmoetingen en vieringen vinden plaats in zowel het gebouw Antenne als de Regenboogkerkzaal. Een commissie voert momenteel een onderzoek uit wat er nodig is om ontmoeten en vieren in gebouw Antenne te verbeteren. De plannen en de daarbij behorende kosten zullen aan de gemeente worden voorgelegd.
 • Er zijn veel commissies en werkgroepen en dat kan een voordeel zijn omdat er daardoor meerdere mensen actief zijn in de kerk. Wel wordt het een steeds grotere uitdaging deze allemaal te bemensen. Er zal daarom ruimte worden gegeven aan initiatieven vanuit de gemeente om bestaande of nieuwe zaken in samenwerking met mensen uit de Grote Kerk en Goede Herder Kerk op te zetten en te laten functioneren.
 • Pastorale aandacht voor alle leeftijdsgroepen is een zaak en verantwoordelijkheid van de hele gemeente waar we graag extra aandacht aan zouden willen geven. Een ieder, gevraagd en ongevraagd, mag een stukje aandacht verwachten zodat men zich ‘gezien’ weet. Waar nodig zal dit vanuit het ouderlingenberaad worden gecoördineerd.
 • Samen met de leden zal er naar meer vormen van vieren worden gezocht, zodat er een groeiende groep mensen is die zich kan vinden in de vieringen. Wij willen hierover met elkaar in gesprek om samen te zoeken naar nieuwe vormen. Zodat we allemaal, of we nu vaste kerkganger of onregelmatige deelnemer of passant zijn, kunnen meedoen met vieringen die ons hart raken.
 • Om de ontmoeting en de verbinding met elkaar mogelijk te maken, ook op langere termijn, is er een meerjarenbegroting voor 2019-2024 en een jaarbegroting 2019. In deze begroting is opgenomen de uitwerking van de keuzes die we hier maken. Verder wordt hierin de besteding van de beschikbare gelden verantwoord, met in achtneming van de uitgangspunten van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland.
 • Om de droom met elkaar vorm te kunnen geven is het belangrijk dat ook alle commissies werken in lijn met de gemaakte keuzes. Daarom worden de commissies gevraagd hun plannen te baseren op de uitgangspunten van deze ‘troonrede’. De verschillende commissies worden gevraagd hun begrotingen klaar te hebben voor het najaarsgemeenteberaad Dit maakt het voor het College van Rentmeesters mogelijk op dat moment een betere jaarbegroting te presenteren. Tevens is het voor de actie kerkbalans een duidelijker uitgangspunt.

De Regenboogkerk Epe is een Gereformeerde kerk die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.