PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 Diaconale Beraadsgroep Regenboogkerk
 
Voorwoord
Hierbij treft u aan het jaarverslag van de Diaconale Beraadsgroep (DBG)over het jaar 2014.Voor aanvullende informatie kunt u contact zoeken met Harko de Jonge (voorzitter) en/of Jan-Olaf Tjabringa(secretaris).
 
Samenstelling van de beraadsgroep.
De samenstelling van de diaconale beraadsgroep wisselt bijna jaarlijks. Gemeenteleden nemen afscheid na 4 jaar of langer in de diaconie actief te zijn geweest. Nieuwe gemeenteleden dienen zich in meer of mindere mate aan. Zo hebben we in september 2014 hebben we afscheid genomen van diakenen Ad Mooij (voorzitter), Gert van den Brink (penningmeester) en van Sjoerdtje van de Ven als diaconaal medewerker. We hebben hen bedankt voor hun jarenlange inzet en hebben hun werk overgedragen aan de opvolgers die zich aandienden. Harko de Jonge volgde Ad Mooij op als voorzitter, Theo Rink en Herman van Boven traden toe als diaconaal medewerkers. In december 2014 vonden we in Mieke de Haas een boekhoudster voor de diaconie.
 
Ook in 2014 hebben we dankbaar gebruikt gemaakt van een 8-tal gemeenteleden die de diaconie bijgestaan hebben bij het collecteren.
 
Verzorging Heilig Avondmaal
Het aantal gemeenteleden dat in 2014 heeft deelgenomen aan het avondmaal is in totaal 1065; er was sprake van 5 avondmaalsvieringen.Het lijkt erop dat de afname van het aantal deelnemers minder snel gaat, dan een aantal jaren terug. In vergelijking met 2013 hebben gemiddeld slechts 2 gemeenteleden minder per viering deelgenomen. Een aantal jaren terug was de daling per jaar groter. Gaan we in 2015 een stijgende lijn inzetten? In de Boskamp namen gemiddeld 10 personen deel aan het Avondmaal.Dit aantal neemt af. Oorzaken kunnen liggen in een afname van aantal mensen, mogelijk minder mensen met een kerkelijke achtergrond en mensen die slechter ter been zijn. 

Gezamenlijk overleg met Diaconie GHK en het diaconaal netwerk
Twee maal is er een overleg geweest met de diaconie van de Goede Herder Kerk. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over de collectedoelen in de avonddiensten en welke gezamenlijk acties we ondersteunen. Voor deze avonden wordt ook altijd een gastspreker uitgenodigd. In 2014 ging het om dhr. Van der Hoeven, (EBC ’t Harde) en de familie Bijsterbosch uit Elburg (vertellend over hun werk in Roemenië).Voor beide doelen is gecollecteerd, hetzij in de avondcollecten, hetzij bij de avondmaalsvieringen in de Boskamp.
 
Thema-avond en werkplan 2014
Begin 2014 hebben we, als onderdeel van de thema-avonden,  een avond gehouden over het diaconale werk binnen onze gemeente. We zijn rijk gevoed met ideeën over hoe we als diaconie beter zichtbaar kunnen zijn in de gemeente en daarbuiten en wat meer of minder van belang is binnen onze diaconale opdracht. De diaconie heeft de input verwerkt in een vernieuwd werkplan voor de periode 2014-2018. Leidraad hierin is dat we als diaconie de gemeente willen ondersteunen bij het fungeren als  ‘helper voor degenen die geen helper hebben’. We willen dienstbaar zijn aan de samenleving, zoals verwoord in het beleidsplan van de Regenboogkerk. Geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus proberen ook wij steeds opnieuw dienstbaar aan onze naasten, zowel binnen als buiten onze kerk.
 
Op hoofdlijnen zal in de 1e periode (2014 t/m 2016) de nadruk komen te liggen op de veranderingen in de zorg en de mogelijke invloed die dit kan hebben op de hulpvraag richting de diaconie. Ook willen we werken aan het toerusten van de diaconie, kerkenraad én jongere en oudere gemeenteleden aangaande onze diaconale opdracht. Het volledige werkplan is aan die jaarverslag toegevoegd, als bijlage 1.
 
Overige activiteiten
Naast de gewone werkzaamheden heeft de diaconie zich in het afgelopen jaar beziggehouden met de volgende zaken:
Hulp aan gemeenteleden door middel van ondersteuning bij financiële en materiele zaken. In totaal is ‘stille hulp’ geboden aan circa 10 personen/families;
Contact met onder andere Stichting Present, Voedselbank Vaassen-Epe, Diaconaal Netwerk Epe, Werkgroep Roosevelthuis (o.a. wijn en jam actie); waar mogelijk is ondersteuning geboden
De invulling van de vacatures verliep soepel. Het aantal vertrekkende leden is vervangen, waardoor we op minimale sterkte bleven. Uitbreiding van de diaconie blijft echter wenselijk.
Verzorgen van de Paasattenties in samenwerking met de andere protestantse kerken binnen onze gemeente.
Het verzorgen van de kerstmiddag in samenwerking met de Goede Herderkerk, Grote Kerk en RK Kerk.
 
Financieel
In bijlage 2 is het resultatenoverzicht van 2014 opgenomen. De in- en uitkomsten laten een tekort zien van ruim 2.800 euro. Dit tekort kan vooralsnog gedekt worden uit de reserves, maar het zal helder zijn dat we moeten toewerken naar een betere balans tussen inkomsten en uitgaven, nut en noodzaak. Ook zoeken we naar meer inkomsten om onze diaconale taak uit te kunnen blijven voeren.
 
Vastgesteld in de vergadering van de Diaconale Beraadsgroep van 5 maart 2015.

 Bijlage 2
 

DIACONALE BERAADSGROEP REGENBOOGKERK EPE    
             
  RESULTATENOVERZICHT 2014          
  Status per   1-1-2014 31-12-2014    
  Saldo Betaalrekening 3175.19.425    €        4.537,14  €        2.982,21    
  Saldo Spaarrekening 3460.63.34.76    €        6.842,22  €                 -      
  Stand certificaten Oikocredit bij PKN    €        3.454,01  €        3.507,14    
             
      Resultaat 2013 Resultaat 2014 Begroting 2014 Begroting 2015
  BATEN:          
             
1 Collectes diaconie    €        2.217,05  €        3.102,46  €        2.500,00  €       2.500,00
2 Collectes diaconale doelen doorstorten    €        8.572,47  €        6.482,79  €        8.000,00 7.000,00
3 Giften Diaconie    €        1.450,00  €           300,00  €        2.000,00  €       2.000,00
4 Giften diaconale doelen doorstorten    €        1.400,00  €           250,00  €           500,00  
5 Rente spaarrekening en dividend Oikocredit    €           131,93  €           100,14  €           150,00  €          100,00
6 overige baten    €             60,09    €             50,00  
6 onttrekken aan reserve beraadsgroep    €                  -    €                 -      €                 -  
  negatief resultaat          
  Totaal baten    €       13.831,54  €      10.235,39  €      13.200,00  €      11.600,00
             
  LASTEN:          
             
7 Algemene kosten    €           541,09  €           729,72  €           450,00  €          450,00
8 Quotum    €        1.344,50  €        1.445,73  €        1.350,00  €       1.500,00
9 Gemeentelijk diaconaat    €           453,15  €           352,90  €           450,00  €          450,00
10 Stille hulp    €        1.800,00  €        2.330,00  €        2.000,00  €       4.000,00
11 Collectes diaconale doelen doorstorten    €        8.572,47  €        6.482,79  €        8.000,00  €       7.000,00
12 Giften doorstorten    €        1.400,00  €           250,00  €           500,00  
13 Projecten    €        1.539,70  €        1.326,00  €        1.500,00  €       1.500,00
14 Diversen    €           200,00  €           176,75  €           150,00  €          150,00
15 Project diaconie          €       1.000,00
16 Toerusting          €       1.000,00
             
             
             
  Totaal lasten    €       15.850,91  €      13.093,89  €      14.400,00         17.050,00
             
             
  Resultaat    €        2.019,37-  €       2.858,50-  €       1.200,00-  €       5.450,00-
 
 
Toelichting op- en de verkorte staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Geldmiddelen worden soms ook aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 

terug
 
 

Gebedskring Daniƫl
datum en tijdstip 11-12-2018 om 08.30 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 11-12-2018 om 09.30 uur
meer details

To You
datum en tijdstip 11-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.