PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Werkplan 2014-2018 Werkplan 2014-2018

Werkplan van de Diaconale Beraadsgroep 2014-2018
 
‘950 diakenen in de Regenboogkerk!?’ was begin 2014 het thema rondom de avond over de diaconie. Daarmee werd aangegeven dat de diaconie niet slechts bestaat uit een handjevol mensen, maar dat we als gehele gemeente een diaconale taak hebben waar de diaconie de gemeenten in mag voorgaan. Tijdens de thema-avond heeft de gemeente de diaconie enkele speerpunten meegegeven. Samen met een grotendeels nieuwe groep mensen in de diaconie vormt dit de aanleiding om een werkplan samen te stellen dat op hoofdlijnen inzicht geeft in de plannen van de diaconie over de periode 2014-2018. Het zijn plannen en speerpunten die ten dienst staan van ons. Uitgangspunt: Als diaconie willen we de gemeente ondersteunen bij het fungeren als  ‘helper voor degenen die geen helper hebben’. We willen dienstbaar zijn aan de samenleving, zoals verwoord in het beleidsplan van de Regenboogkerk. Geïnspireerd door Gods Woord en het voorbeeld van Jezus Christus proberen ook wij steeds opnieuw dienstbaar aan onze naasten, zowel binnen als buiten onze kerk.
 
Plannen en speerpunten
Tijdens de thema-avond begin 2014 is veel input gegeven over de rol van de diaconie in de Regenboogkerk en hoe deze rol versterkt zou kunnen worden. De input van die avond is teruggebracht naar een drietal speerpunten, welke verspreid terugkomen in de uitwerking van de plannen voor de periode 2014-2018. Het gaat om:
A: de gemeente meer informeren over het werk wat wij als diaconie doen. Dit zowel via het blad Antenne, als via de beamer en via andere digitale kanalen.
B: Meer aanvoerder zijn, dan uitvoerder. De uitkomsten waren min of meer gelijk, maar gelet op de nadruk dat elk gemeentelid een diaconale taak heeft, mag van ons verwacht worden dat wij, als diaconie, meer een aanvoerderstaak hebben. Als we allemaal min of meer hetzelfde zijn, dan moet je een paar aanvoerders hebben om te coördineren  en  de groep te stimuleren.
C: Aandacht besteden aan armoede, mantelzorg en praktische hulp.
 
Als diaconie moeten we zichtbaar zijn, niet alleen voor gemeenteleden (zowel ‘in functie’ als niet), maar ook voor de bredere samenleving binnen de gemeente Epe. Dat kan door meer contact te  hebben met de ouderlingen en pastoraal werkenden binnen onze gemeente (zodat we gerichter hulp kunnen bieden), door meer te vertellen over het werk wat we doen en door de gemeente middels één of meerdere projecten te betrekken bij diaconaat. 
 
Planning
Een werkplan vaststellen voor 4 jaar is een te lange periode. Er kunnen zich in de tussentijd omstandigheden, kansen en andere gebeurtenissen voordoen wat het noodzakelijk maakt je werkplan bij te stellen. Daarom wordt ervoor gekozen om in ieder geval in 2016 een evaluatiemoment te houden. Liggen we op koers, doen we de dingen goed, zien we hulpvragen over het hoofd, moeten we ergens in het bijzonder aandacht vragen voor, etc. De evaluatie kan aanleiding geven om het werkplan bij te stellen. Die ruimte willen we dan ook nemen.
 
Op hoofdlijnen zal in de 1e periode (2014 t/m 2016) de nadruk komen te liggen op de veranderingen in de zorg en de mogelijke invloed die dit kan hebben op de hulpvraag richting de diaconie. Ook willen we werken aan het toerusten van de diaconie, kerkenraad én jongere en oudere gemeenteleden aangaande onze diaconale opdracht.
In de 2e periode (vanaf 2016 tot en met 2018) zal de nadruk komen te liggen op een groter, samenbindend project. In de 1e periode kunnen hiervoor al de nodige voorbereidingen worden getroffen.   
 
Uitwerking
1. Betrokkenheid en toerusting (gemeentediaconaat)
a.    Via de pastorale organisatie nauwer in contact staan met wat er gebeurd in de wijken. Met als gevolg een beter beeld van armoede en waar de een hulpvraag ligt.   
Praktische hulp van/aan/door gemeenteleden, ook door niet diakenen intensiveren. Diaconie als aanjager en stimulator laten fungeren.
Het werk van diaconie zichtbaarder maken voor de gemeente (meer duidelijkheid brengen in wat de diaconie doet).
Uitvoering geven aan minimaal 1 groter diaconaal project, waarbij de gehele gemeente betrokken wordt. Het nevendoel is dat een project een samenbindend element voor de gehele gemeente is. Diverse doelgroepen binnen onze gemeente – met een extra nadruk op jongeren - moeten hun bijdrage kunnen leveren binnen het project.
Een Michacursus voor gemeenteleden opstarten, als onderdeel van de toerusting.
 
2. Financiën
a.    Jaarlijks bekijken of het nodig is een actie te houden voor een financiële bijdrage van de leden van de Regenboogkerk aan de diaconie, waardoor de diaconie in staat is om haar verantwoordelijkheid ten opzichte van kerk en maatschappij ook financieel te kunnen dragen (zie notitie over ‘breder financieel draagvlak’ n.a.v. werkplan 2007-2010).
b.    Budgettair in 2015 ruimte creëren voor het opstarten van een groter project en het opvangen van eventuele hulpvragen vanuit de zorg en de samenleving (o.a. WMO) Uitvoering vanaf 2016.
c.    Tweejaarlijks de externe doelen waarvoor binnen onze kerkdiensten wordt gecollecteerd de financiële criteria onderzoeken en vastleggen (zie notitie over ‘collectebeleid’ n.a.v. werkplan 2007-2010)
 
3. Samenwerking/betrokkenheid bij landelijke/regionale contactdagen
De samenwerking met de andere (PKN) gemeenten in Epe optimaliseren, daar waar dit leidt tot toegevoegde waarde om de doelen van de diaconie te verwezenlijken.
De diaconie voeden door o.a. landelijke en regionale contactdagen, ten behoeve van toerusting voor diaconie en gemeente.  
 
4. Organisatie
Een betere verdeling maken m.b.t. het bijwonen van de verschillende vergaderingen, zowel intern als extern. In o.a. het moderamen hierover heldere afspraken maken. Zo efficiënt en effectief mogelijk deelnemen aan moderamenvergaderingen.
 
5. Diversen
Onderzoeken hoe diaconaat ingezet kan worden bij een beter klimaat- en duurzaamheidsbeleid.
Met behulp van ouderlingen, contactpersonen en bijvoorbeeld mantelzorgers beter in beeld zijn bij diegenen die een helper nodig hebben. Het gaat om de tekorten, waar is behoefte. Welke rol spelen wij en willen wij als gemeente in de samenleving spelen als het gaat om zorgverlening in brede zin.  
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 november 2014
 

terug
 
 

Gebedskring Daniƫl
datum en tijdstip 11-12-2018 om 08.30 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 11-12-2018 om 09.30 uur
meer details

To You
datum en tijdstip 11-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.